Export/Import

I denna rutin kan du exportera och importera bokföringsdata. I Sverige sker detta i form av SIE-filer (typ 4E och 4I). De fält som visas i rutinen är beroende på vilken typ av operation som valts i fältet Typ.

Arbetsflöde i rutinen

Se först till att du står i rätt bokföringsår. Välj sedan vilken operation som ska göras: Export eller Import. Du anger sedan olika inställningar för exporten eller importen. Du verkställer med knapparna Export respektive Import på verktygsmenyn i rutinen. Knapparna aktiveras när korrekt filsökväg/filnamn har angivits. När du gör import öppnas fönstret Importregler där du kan styra hur olika saker ska importeras till systemet. Efter att du har slutfört detta steg och klickat på Importera visas en dialog med resultatet av importen.