Intrastat

Vad är intrastat?

EU har utvecklat ett statistiksystem för att direkt från företagen samla in uppgifter om in- och utförsel av varor mellan medlemsstaterna. Systemet kallas Intrastat och har varit i drift sedan den 1 januari 1993. Intrastatsystemet är baserat på grundläggande EU-regler som gäller i samtliga länder, men den praktiska tillämpningen skiljer sig något mellan medlemsländerna. I Sverige ansvarar Statistiska centralbyrån (SCB) för hela Intrastatundersökningen. .

Vilka uppgifter ska rapporteras?

Vid rapportering anges vilket företag som rapporterar, vilken period rapporteringen avser samt om det avser in- eller utförsel. De varuuppgifter som ska rapporteras är:

 • Mottagande eller avsändande medlemsstat
 • Transaktionstyp
 • KN-nummer (statistisk varunummer)
 • Nettovikt *
 • Annan kvantitet *
 • Fakturerat värde

* Beroende på varunummer

Uppgifterna ska rapporteras i aggregerad form, dvs. summerat på KN-nummer, Land, och Transaktionstyp.

Handel med tjänster som inte omfattar varuleveranser ska inte rapporteras till intrastat. Handel där företaget är mellanman i trepartshandel ska inte rapporteras till intrastat.

Vilket värde ska redovisas?

Det värde som ska redovisas är fakturerat värde i lokal valuta motsvarande det som ingår i momsrapporten avseende försäljning/inköp varor från EU (i Sverige momsrad 20 och 35). Fraktkostnad ska inte tas med, däremot emballagekostnader.

Varor i retur och ersättningsleveranser ska rapporteras till intrastat (dock med en separat transaktionstyp). Är ersättningsleveransen gratis (nollfaktura) ska ett normalt försäljnings-/inköpspris redovisas (marknadsvärde).

Utförsel av varor för legoarbete (lönebearbetning) ska rapporteras till intrastat (med separat transaktionstyp). Vid utförsel rapporteras det värde varan har vid själva utförseln. Vid återinförsel efter legoarbetet rapporteras införsel i intrastat (med separat transaktionstyp). Här anges varans värde vid utförsel plus värdet av det utförda legoarbetet. Om varan inte ska återinföras efter legoarbetet ska enbart utförsel rapporteras med normal transaktionstyp. Bilden nedan illustrerar ut- och införsel av legoarbete (lönebearbetning).

Intrastat kontra momsdeklaration

Under vissa omständigheter redovisas fler uppgifter i intrastaten än i momsdeklarationens rutor för EU-försäljning/inköp:

 • Varuleveranser före eller efter lönebearbetning
 • Varor som levereras utan faktura (eller nollfaktura)
 • Varor som köps från/säljs till privatperson

Förutsättningar för intrastatrapporteringar i MONITOR

Följande grundförutsättningar gäller för att få med poster i intrastatrapporten:

 • Land på leveransadress på fakturan ska vara inom EU
 • Artikel har KN-nummer angivet i artikelregistret